Long by Gao Zhuangfei

Gao Zhuangfei’s “Long” zi.

Leave a Reply