Kuan Yin Standing Qigong

Master Li Jun Feng shows parts of his Kuan Yin Qigong.

Reference: www.shengzhen.org

Literature:
Sheng Zhen Wuji Yuan Gong: QI Gong of Unconditional Love a Return to Oneness
by Li Jun Feng
ISBN 9780914955771

Links:
Guan Yin wikipedia.org

One Response to 'Kuan Yin Standing Qigong'

  1. chan says:

    I been practising the standing qigong for only 3 days, my knee problem ( arthritis )that i am having for 20 years is healing, it is unbelieveable, just amazing.Tq master Li.

Leave a Reply